Vedtægter

Vedtægter for Dansk forening for interventionel radiologi

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 18. maj 2006

 

Indhold:

§ 1. navn
§ 2. formål
§ 3. medlemmer
§ 4. generalforsamling
§ 5. bestyrelse
§ 6. kontingent og regnskab
§ 7. afstemninger
§ 8. vedtægtsændringer
§ 9. opløsning

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er:
Dansk Forening for Interventionel Radiologi, forkortet DFIR.
Foreningen er en delforening i Dansk Radiologisk Selskab.
Internationalt benævnes foreningen: Danish Society of Interventional Radiology.
Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at fremme dansk interventionel radiologis videnskabelige og uddannelsesmæssige interesser, herunder være rådgivende instans.

§ 3. Medlemmer

Ordinært medlemskab af foreningen forudsætter ordinært medlemskab af Dansk Radiologisk Selskab.
Kun ordinære medlemmer kan udøve stemmeret på generalforsamlingen.
Der kan opnås associeret medlemskab af foreningen men uden stemmeret.
Anmodning om medlemskab fremsættes over for foreningens sekretær.

§ 4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt.
Generalforsamlingen afholdes almindeligvis i kalenderårets første halvdel.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen med udsendelse af indkaldelse og dagsorden mindst 6 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. valg af dirigent
2. formandsberetning
3. økonomi- og revisorberetning
4. beretning fra webmaster
5. behandling af indkomne forslag
6. valg af bestyrelse og revisor
7. kontingentfastsættelse for det kommende regnskabsår
8. eventuelt

Bestyrelsen eller et flertal af ordinære medlemmer kan anmode om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med minimum 2 måneders varsel dog med undtagelse jvf § 9.
Hvis et flertal af foreningens ordinære medlemmer ønsker afholdt ekstraordinær generalforsamling skal ønsket fremsættes skriftligt overfor foreningens formand vedlagt de fornødne underskrifter fra ordinære medlemmer af foreningen.

§ 5 Bestyrelse

Foreningens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling.
Der vælges mindst 4 og højest 6 bestyrelsesmedlemmer blandt foreningens ordinære medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne konstituerer sig med: formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er selvsupplerende i valgperioden.
Underudvalg sammensættes af bestyrelsen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen af bestyrelsen er til stede.
Beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt flertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende

§ 6 Kontingent og regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Medlemskontingent for det følgende regnskabsår fastsættes på den årlige generalforsamling.
Foreningens regnskab er offentligt tilgængeligt og fremlægges hvert år på den årlige generalforsamling.

§ 7 Afstemninger

Afstemninger på generalforsamling foregår normalt åbent eller, efter mindst fem medlemmers ønske, skriftligt. Afgørelser træffes ved simpelt flertal.

§ 8 Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer for Foreningen fremsættes skriftligt overfor foreningens formand. Forslag behandles på den førstkommende generalforsamling i foreningen.

§ 9 Opløsning af foreningen.

Foreningen kan opløses ved en generalforsamling hvor mindst halvdelen af foreningens ordinære medlemmer skal være til stede. Opfyldes dette krav ikke skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med samme dagsorden. Bestyrelsen indkalder til denne generalforsamling med mindst 2 ugers og højest 4 ugers varsel. På denne generalforsamling kan afgørelser træffes med simpelt flertal blandt fremmødte ordinære medlemmer uanset antallet af fremmødte.
Eventuelle aktiver overgår til Dansk Radiologisk Selskab.